Yhdistyksen säännöt

 1. Yhdistyksen nimi on Lapin Spanielikerho ry ja sen kotipaikka on Rovaniemi ja sen toiminta käsittää koko Lapin maakunnan.

 2. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Spanieliliitto ry:n ja Lapin Kennelpiirin jäsenyhdistyksenä edistää puhdasrotuisten spanielien kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä toimialueellaan.

 3. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
  1. tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä mm. järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita ja kilpailuja.
  2. levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa.
  3. seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita.
  4. ylläpitämällä yhteyksiä 2. kohdassa mainittuihin ja muihin alan järjestöihin ja antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialan puitteissa, sekä 
  5. suorittamalla yhdistyksen toimialueella sen toimialaan kuuluvia yllämainittuja tehtäviä rotujärjestön tekemiä päätöksiä tai ohjeita noudattaen.

 4. Varojen hankinta. 
  Varat toimintaansa yhdistys hankkii liittymis- ja jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää erilaisia tilaisuuksia, panna toimeen keräyksiä, myyjäisiä tai arpajaisia, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 5. Yhdistyksen jäseniä ovat vuosi-, perhe-, nuoriso- tai kunniajäsenet. Yhdistyksen jäseneksi pääsee hyvämaineinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta. Kun hän on täyttänyt 18 vuotta, hänet siirretään ilman eri anomusta vuosi- tai perhejäseneksi. Nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta. 
  Perhejäseneksi voidaan hyväksyä  sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen jo on yhdistyksen vuosijäsen.  Perhejäsen ei saa yhdistyksen äänenkannattajaa.
  Kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Jäsenen jo saavuttamat jäsenoikeudet säilyvät entisellään.

 6. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan. Hänen tulee suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat liittymis- ja jäsenmaksut, joihin hän on määräajaksi sitoutunut.
  Jos jäsen ei ole vuoteen suorittanut jäsenmaksuaan, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai on erotettu Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdsityksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan täysilukuisen hallituksen yksimielinen päätös. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.  

 7. Yhdistyksen toiminta-, ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

 8. Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: syyskokoukseen loka-marraskuussa ja kevätkokoukseen tammi-helmikuussa.
  Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. 
  Kutsut kokoukseen toimitetaan kirjeitse tai sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta.
  Kokouksessa on jokaisella jäsenellä, paitsi nuorisojäsenellä, yksi ääni jota hän käyttää läsnä olevana tai jäsen on oikeutettu edustamaan kahta muuta jäsentä heidän antamillaan valtakirjoilla sekä varsinaisissa että ylimääräisissä kokouksissa.
  Asiat joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kanta. 

 9. Kokouksissa käsiteltävät asiat

  Kevätkokous
  1) Käsitellään hallituksen toimintakertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajan lausunto
  2) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  3) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

  Syyskokous
  1) Esitetään toimintasuunnitelma
  2) Määrätään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksut ja niiden maksuajat
  3) Esitetään talousarvio tulevalle toimintavuodelle
  4) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
  5) Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
  6) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
  7) Valitaan jäsenet hallituksen esittämiin toimikuntiin
  8) Valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Spanieliliitto ry:n ja Lapin Kennelpiirin kokouksiin.

 10. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan. Sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 
  Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi jäsentä ja määrätään kahdella ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet arvalla. Varajäsenet valitaan vuosittain.
  Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnäollessa.
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin pankkiasioissa valtuuttaa taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

 11. Hallituksen tehtävät:
  1) Hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
  2) Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat, sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset 
  3) Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopivaksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi, sekä
  4) Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta. 

 12. Muutosesitys näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 3/4 annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksille on saatava ennen näiden voimaansaattamista Suomen Spanieliliitto ry:n kokouksen hyväksyminen.

 13. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen vähintään kahden kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jomman kumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous. Purkamispäätöksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.
  Yhdistyksen varat joutuvat sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle, yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan.

 14. Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.